•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

POSTUPCI JAVNE NABAVE PREMA ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Direktorica tvrtke Sintagma Senka Vranić radno iskustvo iz područja javne nabave stekla je od samih početaka primjene postupaka javne nabave. Kao član radne skupine Vlade Republike Hrvatske sudjelovala je u prilagodbi zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske Unije te među prvima u Republici Hrvatskoj stekla Certifikat u području javne nabave. Svoje stečeno znanje iz područja javne nabave ubrzo je prenijela u svoju tvrtku.

Sintagma danas raspolaže timom profesionalnih ljudi koji posjeduju dugogodišnja znanja i iskustvo u pripremi i provedbi svih vrsta postupaka javne nabave. Svojim klijentima Sintagma nudi savjetodavne usluge i stručnu pomoć u svim fazama procesa javne nabave te kvalitetnu i brzu pripremu i provedbu postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim važećim propisima. Kontinuirano usavršavanje i nadogradnja postojećih znanja i vještina stručnog tima u području javne nabave te praćenje prakse/Odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave rezultirali su uspješnom provedbom velikog broja postupaka.

 

hook 1727484 1280

     Stručni tim Sintagme godišnje uspješno provede više od 200 postupaka javnih nabava radova, robe i usluga. 

 

Intenzivnim radom na kvaliteti svojih usluga te profesionalnim i individualnim pristupom prema svakom klijentu, uključujući redovitu komunikaciju i održavanje sastanaka sa klijentima tijekom cijelog procesa javne nabave, Sintagma je osigurala povjerenje kod više od 50 javnih naručitelja iz različitih područja djelovanja (opća javna uprava, zdravstvo, vjerske ustanove, komunalna poduzeća, poduzetničke potporne institucije i dr.).

 

Usluge koje Sintagma pruža tijekom pripreme i provedbe postupaka javne nabave

 list 2579306 960 720

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE:
Izrada plana nabave
Pripremne radnje- imenovanje članova stručnog povjerenstva, utvrđivanje sukoba interesa
Istraživanje tržišta
Prikupljanje potrebnih podataka od naručitelja
Pregled projektno-tehničke dokumentacije u svrhu usklađivanja iste sa Zakonom o javnoj nabavi
Izrada dokumentacije o nabavi sa potrebnim prilozima
Izrada ispravaka dokumentacije o nabavi sukladno ex ante provjeri (provjera prije pokretanja postupka javne nabave) posredničkih tijela, ako je primjenjivo
Izrada prijedloga Ugovora o javnoj nabavi

team 2579316 960 720

PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE:
Objava prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na EOJN RH
Objava dokumentacije o nabavi na EOJN RH
Priprema i objava odgovora na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata- po potrebi izmjena ili ispravak dokumentacije o nabavi
Sudjelovanje u otvaranju ponuda na adresi naručitelja
Pregled i ocjena pristiglih ponuda
Komunikacija s ponuditeljima putem EOJN RH- priprema i slanje zahtjeva ponuditeljima te zaprimanje i pregled pristiglih odgovora
Izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Izrada prijedloga Odluke o odabiru/poništenju
Očitovanje na žalbu, ako je primjenjivo
Objava Obavijesti o dodjeli ugovora/Rezultata postupka nabave na EOJN
Priprema cjelokupne dokumentacije provedenog postupka javne nabave za ex post provjeru (provjera nakon provedenog postupka javne nabave) posredničkih tijela, ako je primjenjivo
Izrada pojašnjenja za ex post kontrolu, ako je primjenjivo

 

 

POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE

Stručni tim Sintagme pruža i usluge provedbe postupaka za osobe koji nisu obveznici javne nabave, odnosno za pravne subjekte iz privatnog sektora.

Pravni subjekti iz privatnog sektora koji podnose projektne prijave i provode EU projekte, dužni su postupke nabave provesti u skladu s Prilogom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave. Isti su dužni pri nabavi radova, robe i usluga, a ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, provesti jedan od tri propisana postupka- direktna pogodba, sklapanje ugovora na temelju jedne ponude ili postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi.

Stručni tim Sintagme uspješnom provedbom postupaka nabave u skladu sa Prilogom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave osigurava svojim klijentima cjelokupnost usluge kod prijave i provedbe projekata iz EU fondova.

 

POSTUPCI NABAVE PREMA PRAG-u

Prilikom provedbe EU projekata financiranih putem Programa prekogranične suradnje, podnositelji iz neprofitnog sektora dužni su pri dodjeli ugovora za nabavu usluga, roba i izvođenje radova koristiti procedure i standardne dokumente definirane Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (Practical Guide to Contract procedures for EU external actions)- PRAG.

Stručni tim Sintagme svojim klijentima nudi pripremu i provedbu postupaka nabave prema PRAG-u.

 

 

POSTUPCI NABAVE PREMA FIDIC-u

FIDIC modeli ugovaranja predstavljaju najznačajniji prihvaćeni međunarodni standard u ugovaranju projekata koji su financirani raznim vrstama zajmova iz financijskih institucija i fondova EU. FIDIC modeli ugovaranja posljednjih su godina uvedeni u široku primjenu u projektima te se redovite koriste na infrastrukturnim projektima sufinanciranim iz EU.

Sintagmini stručnjaci posjeduju širok opseg znanja i iskustvo u provedbi javne nabave radova u skladu sa FIDIC modelima ugovaranja.

 

 

 

REFERENCE

           NAZIV NARUČITELJA          NAZIV POSTUPKA NABAVE
OPĆINA DUBRAVICA IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE- AMBULANTA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE DIDKATIČKA IGRALA ZA IGRALIŠTA
OPĆINA GORNJA STUBICA MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE OPĆINSKIH NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJU DUBOVEC, HUM STUBIČKI, KARIVAROŠ I MODROVEC
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D.O.O. IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE TEHNOLOŠKOG INKUBATORA
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA D.O.O. USLUGE STRUČNOG NADZORA GRADNJE
OPĆINA JAGODNJAK SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „JAGODNJAK 1“
OPĆINA OKUČANI UREĐENJE ULICE KAMILA KOLBA TE KOLNE I PJEŠAČKE POVRŠINE NA DIJELU TRGA DR. FRANJE TUĐMANA U OKUČANIMA
OPĆINA GORNJA STUBICA MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA
OPĆINA BOROVO IZGRADNJA JAVNE ZGRADE ZA SPORT I REKREACIJU S TRIBINAMA
DVD REŠETARI REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA I SPREMIŠTA S DRUŠTVENIM DOMOM I KULTURNIM CENTROM
OPĆINA REŠETARI IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
OPĆINA STARO PETROVO SELO RADOVI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU VRBOVA
OPĆINA STARO PETROVO SELO REKONSTRUKCIJA JAVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE (DOGRADNJA) DJEČJEG VRTIĆA VJEVERICA STARO PETROVO SELO
OPĆINA STARO PETROVO SELO OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA „VJEVERICA“ STARO PETROVO SELO
OPĆINA PUŠĆA OPREMANJE POSLOVNOG EDUKATORIUMA U OPĆINI PUŠĆA
OPĆINA OKUČANI REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJE SPORTSKE GRAĐEVINE U NASELJU OKUČANI
GRAD NOVA GRADIŠKA SC SLAVČA- IZGRADNJA UGOSTITELJSKIH I PRATEĆIH SADRŽAJA
GRAD NOVA GRADIŠKA IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U INDUSTRIJSKOM PARKU NOVA GRADIŠKA
OPĆINA STRIZIVOJNA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI BANA JELAČIĆA
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U SVETOM IVANU ŽABNOM
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U SVETOM IVANU ŽABNOM
OPĆINA VIŠKOVCI IZGRADNJA VATROGASNO-EDUKACIJSKOG CENTRA U NASELJU VUČEVCI
OPĆINA VOĆIN IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ĆERALIJAMA
OPĆINA VOĆIN OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U ĆERALIJAMA
VODE LIPIK D.O.O. POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC- REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I IZGRADNJA TE REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE
VODE LIPIK D.O.O. POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC- NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE
USTANOVA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE INOVACIJA IZGRADNJA CENTRA ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
USTANOVA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE INOVACIJA USLUGE STRUČNOG NADZORA GRADNJE
OPĆINA ČEPIN PRUŽANJE USLUGA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM
OPĆINA PUŠĆA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA
OPĆINA CRNAC ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA I UPRAVNE ZGRADE OPĆINE CRNAC
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA NABAVA OPREME (GRUPA 1: INFORMATIČKA OPREMA, GRUPA 2: NAMJEŠTAJ, GRUPA 3: AUTOMOBIL)
OPĆINA MARIJA GORICA NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČKA (MALČER)
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I ZAVARANJU ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „TREMA-GMANJE“
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI I ZATVARANJU ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „TREMA-GMANJE“
OPĆINA CRNAC IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA VELIKI RASTOVAC
OPĆINA CRNAC PROGRAM ZAŽELI- POTREPŠTINE ZA KRAJNJE KORISNIKE
OPĆINA ČAĐAVICA PROGRAM ZAŽELI- POTREPŠTINE ZA KRAJNJE KORISNIKE
OPĆINA ČAČINCI IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA
OPĆINA ČAČINCI POTREPŠTINE ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ČAČINCI
OPĆINA VUKA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VUKA
VODE LIPIK D.O.O. IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOVODA GAJ - BREKINSKA
MODEL PAKIRANJA D.O.O. REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
GRAD NOVA GRADIŠKA IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK
GRAD NOVA GRADIŠKA PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI GRADA NOVA GRADIŠKA
GRAD NOVA GRADIŠKA IZRADA PROSTORNO - URBANISTIČKE STUDIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU STUDENTSKOG KAMPUSA U NOVOJ GRADIŠKI
OPĆINA CERNIK PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI OPĆINE CERNIK
OPĆINA OKUČANI ASFALTIRANJE I UREĐENJE TRGA DR. FRANJE TUĐMANA
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO NABAVA RABLJENE KOMBINIRKE
OPĆINA CERNIK MODERNIZACIJA KOLNIKA CESTE U POTOČNOJ ULICI
UDRUGA BUBAMARA NABAVA KOMBIJA PRILAGOĐENIH OSOBAMA S INVALIDITETOM
OBRT LEGRADMETAL REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PROIZVODNOG POGONA
HRVATSKE CESTE D.O.O. SANACIJA KLIZIŠTA REŠETARI NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 4142 NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI
DVD LUŽANI RABLJENO VATROGASNO VOZILO S NADOGRADNJOM I VATROGASNOM OPREMOM
OPĆINA ORIOVAC UGRADNJA EKOLOŠKIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH MATERIJALA I ELEMENATA NA ZGRADI OPĆINSKOG DOMA ORIOVAC
OPĆINA ORIOVAC IZGRADNJA EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
KRKLEC METAL D.O.O. IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE ZA IZRADU METALNIH KONSTRUKCIJA
OPĆINA REŠETARI IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ZATVORENOG ODLAGALIŠTA "REŠETARI" U OPĆINI REŠETARI - FAZA 1
OPĆINA REŠETARI STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM ZATVORENOG ODLAGALIŠTA "REŠETARI" U OPĆINI REŠETARI - FAZA 1
OPĆINA PUŠĆA UREĐENJE SREDIŠTA DONJE PUŠĆE - IZGRADNJA TRGA I PARKIRALIŠTA
OPĆINA PUŠĆA VRTIĆ ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU – REKONSTRUKCIJA - DODATNI RADOVI
SLOBOŠTINA D.O.O. RABLJENO KOMUNALNO VOZILO
OPĆINA OKUČANI RADOVI IZGRADNJE ŠPORTSKOG CENTRA (MALONOGOMETNOG-RUKOMETNOG-ODBOJKAŠKOG IGRALIŠTA S ZGRADOM) -I FAZA
OPĆINA OKUČANI IZGRADNJA ŠPORTSKOG CENTRA (MALONOGOMETNO - RUKOMETNO - KOŠARKAŠKO- ODBOJKAŠKO IGRALIŠTE SA ZGRADOM) - II. FAZA
GASTROCOM D.O.O. RADOVI REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE I OPREMANJA GRAĐEVINE HOTEL PARK

OPĆINA LIPOVLJANI IZGRADNJA SEKUNDARNIH KANALA GLAVNOG KOLEKTORA KO-2
KRAUTHAKER D.O.O. OPREMANJE VINARIJE
OPĆINA OKUČANI PRIJEVOZ POKOJNIKA
OPĆINA DUBRAVICA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA
OPĆINA VRBJE UREĐENJE AMBULANTE OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U VRBJU- DODATNI RADOVI
DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA AUTOMOBIL ZA PRIJEVOZ PACIJENATA NA DIJALIZI
VISION D.O.O. NABAVA RADOVA RUŠENJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE, IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE GRAĐEVINE - BUTIK DIZAJN HOTELA RIVALMARE 4*
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA USLUGE OSIGURANJA
DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA AUTOMOBILI ZA PATRONAŽNU SLUŽBU I KUĆNE POSJETE –2 KOMADA
OPĆINA PUŠĆA RAČUNALNE USLUGE
OPĆINA DUBRAVICA SANACIJA ŽUPNOG DVORA U ROZGI
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA IZNAJMLJIVANJE I PRANJE BOLNIČKOG RUBLJA
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA MEDICINSKI PLINOVI
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA LIJEKOVI
OPĆINA CERNIK PRENAMJENA I REKONSTRUKCIJA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE U ZGRADU ZA POTREBE ŠKOLE U PRIRODI U CERNIČKOJ ŠAGOVINI
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA ISPORUKA I MONTAŽU CT UREĐAJA S JEDNIM REDOM DETEKTORA
DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE D.O.O. VELIKA GORICA RADOVI IZGRADNJE DISTRIBUTINOG CENTRA S HLADNJAČOM – I FAZA
OPĆINA OKUČANI IZGRADNJA UREĐAJA ZA  PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 1. FAZA NASELJE OKUČANI

*U tablici su navedeni samo neki od primjera postupaka nabave. Sintagma je kroz svoje dugogodišnje poslovanje provela znatno veći broj postupaka.

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više